נהלים

הנחיות הרשמה ותשלום שכר לימוד - תשפ"ה

 

1אופן ההרשמה:
תוכל/י להירשם לפי נוחותך:
א. בטלפון: 1-700-700-169, בימים א-ה, בשעות 16:30-9:00, באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
ב. באופן אישי: במשרדי אסכולות, בשעות 9:00 -16:30, דרך האוניברסיטה 1, רעננה.

2. אופן התשלום:

א. בכרטיס אשראי בחיוב מיידי ביום העסקה (ויזה, לאומי קארד, ישראכרט, דיינרס, אמריקן אקספרס):

1) בתשלום 1 או עד 10 תשלומים ללא ריבית (בעסקאות מעל 200 ₪)

2) בתשלומים בהסדר קרדיט: הסדרי תשלום אלה הם בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי, והאוניברסיטה הפתוחה אינה אחראית לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה. התשלום בהסדר קרדיט אפשרי רק בתחום מסגרת האשראי שיש לבעל הכרטיס וכרוך בחיוב בריבית בהתאם לשיעורים ולמועדים כפי שייקבעו על-ידי הבנק / חברת האשראי.

ג. בהתחייבות של מקום עבודה או גורם משלם אחר: יש לצרף לטופס ההרשמה מכתב התחייבות רשמי של מקום העבודה או הגורם המשלם. המכתב יכלול את שם מוסמך החתימה וחתימתו, חותמת, מס' ח"פ/ע"מ (אם אין, יש לרשום מספר תיק ניכויים במס הכנסה) וכן התחייבות לתשלום של שוטף+30 לאוניברסיטה הפתוחה, בגין שכר לימוד ותשלומים אחרים, כמתחייב מנוהל ההרשמה.

הערות
1. בקורסים בהם שכר הלימוד כולל גם מרכיב שאינו שכר לימוד, כגון כרטיסים למופעים או סיורים, ההנחה מחושבת רק על מרכיב שכר הלימוד.

2. נרשם הזכאי למספר הנחות, יקבל רק את ההנחה הגבוהה מביניהן משכר הלימוד המלא.

לתשומת לב!

1.      תשלומי שכר הלימוד המשולמים על-ידי מפעל או חברה בקשר להכשרת עובדים הנשלחים מטעמם לשם השתלמות, שנועדה לשמור על רמתו של העובד או לשפר את אופן פעילותו, מוכרים על-ידי שלטונות מס הכנסה כהוצאה מוכרת של המפעל או החברה, והטבה זו לא תיחשב כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

2.      אחריות הצדדים (האוניברסיטה הפתוחה ו/או התלמיד/ה) וחליפיהם בקשר להסכם ללימודים בקורס כלשהו, נספחיו ותנאיו, לרבות פרסומים ומצגים וכן כתוצאה ובשל הפרת הסכם, פיצויים ו/או נזקים ו/או מכל סיבה שהיא, תהיה מוגבלת בסכום התביעה עד לגובה שכר הלימוד נשוא התובענה.
הגבלת האחריות והחבות הנ"ל תחול על כל תביעה, למעט תביעת נזיקין לנזקי גוף שנגרמו לתלמיד/ה. בשום מקרה של תביעה בגין הפרת ההסכם, אף אחד מהצדדים (האוניברסיטה או התלמיד) לא ישא בכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מיוחד, לרבות אבדן עסקה כלשהי, אבדן השתתפות ו/או גמול ו/או זמן ו/או אבדן רווחים או בכל נזק בסכום שעולה על הסכום האמור לעיל.

3.      האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים, ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס/קבוצת לימוד מסוימת, על אף שהוצעו ללימודים במועדים מסוימים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או מנהלית ו/או אחרת. הנרשמים יהיו זכאים לעבור לקורס אחר או לקבוצה אחרת הפתוחים להרשמה, או  לקבל את כל הסכום ששילמו בגין ההרשמה לקורס/קבוצה הרלוונטיים. פרט לאמור לעיל, לא יהיו למי מהצדדים זכויות ו/או חובות ו/או תביעות נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה ו/או הנובעים מההרשמה הרלוונטית וביטולה.

4.   האו"פ רשאית להפסיק את לימודיהם של תלמידים בשל התנהגות שאינה הולמת או אם הם מהווים גורם מפריע בקורס, או בכל תכנית לימודים אחרת. לכל התלמידים תהיה זכות שימוע, אם יגישו אותה בכתב למנהל לימודי ההמשך באוניברסיטה הפתוחה בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההודעה על הפסקת לימודיהם.

3. הודעות לאוניברסיטה

 יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר/דואר אלקטרוני או בפקס וכן את אישור המשלוח.  האוניברסיטה לא תתחשב בטענה שמכתב כלשהו נשלח בדואר או בפקס ולא הגיע, אלא בצירוף הוכחה לכך (כגון: אישור משלוח פקס או מהמחשב, דף פירוט שיחות מ'בזק' או אישור על דואר רשום). אם לא תצורף הוכחה, הנושא יטופל בהתאם למועד הפנייה החדש. (באישור או בדף הפירוט חייב להופיע המספר של מרכז ההרשמה/אסכולות אליו נשלח הפקס). המועד הקובע הוא תאריך קבלת הפנייה בכתב במשרדי בית הספר אסכולות/מרכז ההרשמה.

4. הנחיות החלפת קורס
א. בקשת החלפת קורס תוגש בכתב בלבד למשרדי בית הספר אסכולות.
ב. המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה.

עיתוי קבלת הבקשה

גובה התשלום הנדרש

עד המפגש השלישי (כולל)

בקיזוז תשלום ערך המפגשים שחלפו בסדרה המקורית ובתשלום הפרש שכר לימוד בסדרה החדשה​

מהמפגש הרביעי ואילך​

אין החלפת סדרה

הערה: בסדרות קצרות במיוחד הכוללים עד 4 מפגשים, המועד האחרון להחלפת סדרה הינו עד חצי מזמן הסדרה ו/או לקבל החזר כספי.

 

 

 

5. הנחיות ביטול הרשמה
לסדרות ששכר הלימוד שלהן הינו עד 4,000 ₪.

מועד קבלת בקשת ביטול

גובה הקיזוז ממבטל ההרשמה​

עד יום לפני תחילת הסדרה לנרשמים עד 31.8.24 כולל      

החזר מלא

עד שבועיים לפני פתיחת הסדרה לנרשמים מ-1.9.24

10% משכר הלימוד או 80 ₪ דמי טיפול הגבוה מבניהם

לאחר מפגש אחד

ערך יחסי של מפגש אחד + 10% משכר הלימוד​

לאחר שני מפגשים​

ערך יחסי של שני מפגשים + 10% משכר הלימוד​

לאחר שלושה מפגשים​

ערך יחסי של שלושה מפגשים + 10% משכר הלימוד​

לאחר ארבעה מפגשים או יותר​

אין החזר כספי, לא ניתן עוד לבטל הרשמה​

*בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010: אם בקשת הביטול תתקבל בכתב תוך 14 יום מיום ההרשמה ובלבד שהביטול יעשה עד 7 ימי עסקים לפני תחילת הסדרה, יחויב המבטל ב-5% משכר הלימוד המלא בסדרה (כולל דמי הרשמה) או 80 ₪, הנמוך מבין השניים. לאחר המועד שצוין, יופעל נוהל הביטול של האוניברסיטה הפתוחה.

*ביטול מפגשים חד פעמיים במסגרת סדרות ו/או סיורים  – עד יום לפני תחילת המפגש 80 ₪, לאחר מכן אין החזר כספי.

מפגש חלופי

צוות אסכולות רואה חשיבות עליונה במתן שירות ללקוחות ולשביעות רצונם.

הנוהל המפורט להלן נועד למנוע אי הבנות ולאפשר לנו לספק לכם את השירות הטוב והיעיל ביותר.
• בהרשמה לקורסים או לפעילויות התלמיד מקבל על עצמו את האחריות להגיע לכל מועדי אותו קורס או פעילות.

• במקרה שתלמיד לא הגיע לפעילות אחת או יותר, אין אסכולות מחויבת לספק לו פיצוי – כספי או סעד אחר, מעבר למפורט בהנחיות ביטול  ההרשמה. יחד עם זאת, ניתן לבצע שינוי בשני מפגשים בלבד בכל סדרה. יש לעדכן את אסכולות בדבר השינוי עד 48 שעות טרם תחילת המפגש.

• לא ניתן לבטל / לשנות מפגש חלופי ולקבל זכאות לרישום נוסף. מפגש חלופי שלא מומש לא יוחזר ולא ינתן החזר כספי בשום שלב.

מימוש מפגש חלופי יתאפשר עד לתאריך 30.9.25.

·         לא ניתן להעביר מפגש חלופי לאדם אחר.

דגשים והערות

א.      בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד לאסכולות/מרכז ההרשמה. לא יתקבלו הודעות ביטול/דחייה בטלפון.

ב.      המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה במשרדי אסכולות/מרכז ההרשמה.

ג.       גובה הקיזוז המינימלי יהיה סכום דמי הטיפול המינהלי בסך 80 ₪, או הקיזוז המפורט בטבלה - הגבוה מבין השניים.

ד.       הביטול והבסיס לחישוב דמי הטיפול והעלויות בגין ביטול הרשמה ייקבע על-פי שכר הלימוד המלא שנקבע לקורס ולא על-פי השכר ששולם בפועל.

ה.      בקורסים הכוללים עד 4 מפגשים, המועד האחרון לביטול הינו על-פי הטבלה שלעיל או עד חצי מזמן הקורס – הנמוך מבין השניים.

ו.        במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי-צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך שלושה שבועות לכל הפחות, יש לפנות מיידית למשרדי בית-הספר אסכולות בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תִבדק לגופו של עניין, בכפוף להגדרות בהנחיות האוניברסיטה הפתוחה. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.

6. אי פתיחת קורס
האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת. במקרים כאלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.

הנחות
שכר הלימוד המלא של הקורסים והפעילויות של אסכולות הוא שכר הלימוד המפורסם כשכר לימוד לתלמיד חדש בהרשמה מאוחרת. כל שכר לימוד אחר שמפורסם בידיעוני אסכולות או מפעם לפעם בפרסומים אחרים הינו שכר לימוד לאחר הנחה משכר הלימוד המלא. כל הנחה משכר הלימוד המלא תחושב בניכוי מרכיבי שכר לימוד שאינם מיועדים להנחה, כגון עלויות מנויים לתזמורת הפילהרמונית, והוצאות מיוחדות אחרות. במקרה שתלמיד זכאי לשתי הנחות או יותר, תחול רק ההנחה הגבוהה מבין ההנחות התקפות. בשום מקרה לא יהיה כפל הנחות ואין הנחות מצטברות, אלא אם כן צוין כך במפורש בפרסום.

התאמות לתלמידים עם מוגבלויות ולקויות למידה

בית ספר אסכולות פועל על מנת להנגיש את שירותיו לתלמידים בעלי מוגבלויות (פיזית, נפשית, רגשית וקוגנטיבית). תלמידים הזקוקים להנגשה ולהתאמות בתהליך הלמידה, מוזמנים לפנות אל מנהלת שירות הלקוחות, טלפון 09-7780904, או דואר אלקטרוני ascolot@openu.ac.il. מידע הנמסר לגורמים מקצועיים נשאר חסוי ולא יהיו לו השלכות נוספות, מעבר לבקשות התלמיד/ה.

שינויים בלתי-צפויים

שינויים במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי-צפויים (כגון: שינויים בלוח המפגשים, מחלת מנחה, חילופי מנחים). כמו כן עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף על פי שהיתה כוונה לקיימו במועד. שינויים אלה אינם מהווים עילה להחזר כספי או לטענה כלשהיא כלפי אסכולות או האוניברסיטה הפתוחה.

**ט.ל.ח הזכות לשינויים שמורה.

***במקרה של אי התאמה בין פרטי האתר לבין ידיעון הקורסים העדכני - ידיעון הקורסים העדכני, הוא הקובע.