נהלים

הנחיות הרשמה ותשלום שכר לימוד

1. תקנון הסיורים - לחץ כאן

2.  תקנון" מבצע חבר מביא חבר"

 

1אופן ההרשמה:
תוכל/י להירשם לפי נוחותך:
א. בטלפון: 1-700-700-169, בימים א-ה, בשעות 16:45-9:00, באמצעות כרטיס אשראי בלבד.


ב. בדואר: דרך האוניברסיטה 1, רעננה, לידי בית ספר אסכולות.

הערה: בהרשמה באמצעות הדואר אין לצרף מזומנים
ג. בפקס ארצי :09-9741474

ד. באופן אישי: במשרדי אסכולות, בשעות 9:00 -17:00, דרך האוניברסיטה 1, רעננה.

2. אופן התשלום
א. בכרטיס אשראי (ויזה, לאומי קארד, ישראכרט, דיינרס, אמריקן אקספרס):
1) בתשלום אחד או עד 10 תשלומים ללא ריבית 
2) בתשלומים בהסדר קרדיט: הסדרי תשלום אלה הם בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי, והאוניברסיטה הפתוחה אינה אחראית לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה. התשלום בהסדר קרדיט אפשרי רק בתחום מסגרת האשראי שיש לבעל הכרטיס וכרוך בחיוב בריבית בהתאם לשיעורים ולמועדים כפי שייקבעו על-ידי הבנק / חברת האשראי.

ב. בהמחאה/המחאות, בתשלום אחד או בתשלומים חודשיים שווים עוקבים עד למספר התשלומים שנקבע בקורס - תאריך ההמחאה הראשונה יהיה לשבוע לפני תחילת הקורס או ליום ההרשמה (המאוחר מבין שני המועדים). תאריך ההמחאה האחרונה בכל מקרה לא יהיה מאוחר מחודש לפני סיום הקורס.
את ההמחאות יש לרשום לפקודת האוניברסיטה הפתוחה, ולצרף את כולן לטופס ההרשמה.

ג. בהתחייבות של מקום עבודה או גורם משלם אחר: יש לצרף לטופס ההרשמה מכתב התחייבות רשמי של מקום העבודה או הגורם המשלם. המכתב יכלול את שם מוסמך החתימה וחתימתו, חותמת, מס' ח"פ/ע"מ (אם אין, יש לרשום מספר תיק ניכויים במס הכנסה) וכן התחייבות לתשלום שוטף +30 לאוניברסיטה הפתוחה, בגין שכר לימוד ותשלומים אחרים, כמתחייב מנוהל ההרשמה.
הערות
1. לחיילים בשירות חובה ולמשרתים בשירות לאומי, ועד שנה לאחר השחרור משירות חובה או מסיום שירות לאומי, תינתן הנחה של 10% משכר הלימוד, כנגד הצגת תעודה מתאימה.
2. בקורסים בהם שכר הלימוד כולל גם מרכיב שאינו שכר לימוד, כגון כרטיסים למופעים או סיורים, ההנחה מחושבת רק על מרכיב שכר הלימוד.
3. נרשם הזכאי למספר הנחות, יקבל רק את ההנחה הגבוהה מביניהן.

לתשומת לב!
1. תשלומי שכר הלימוד המשולמים על-ידי מפעל או חברה בקשר להכשרת עובדים הנשלחים מטעמם לשם השתלמות, שנועדה לשמור על רמתו של העובד או לשפר את אופן פעילותו, מוכרים על-ידי שלטונות מס הכנסה כהוצאה מוכרת של המפעל או החברה, והטבה זו לא תיחשב כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.
2. אחריות הצדדים (האוניברסיטה הפתוחה ו/או התלמיד/ה) וחליפיהם בקשר להסכם ללימודים בקורס כלשהו, נספחיו ותנאיו, לרבות פרסומים ומצגים וכן כתוצאה ובשל הפרת הסכם, פיצויים ו/או נזקים ו/או מכל סיבה שהיא, תהיה מוגבלת בסכום התביעה עד לגובה שכר הלימוד נשוא התובענה.
הגבלת האחריות והחבות הנ"ל תחול על כל תביעה, למעט תביעת נזיקין לנזקי גוף שנגרמו לתלמיד/ה. בשום מקרה של תביעה בגין הפרת ההסכם, אף אחד מהצדדים (האוניברסיטה או התלמיד) לא ישא בכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מיוחד, לרבות אבדן עסקה כלשהי, אבדן השתתפות ו/או גמול ו/או זמן ו/או אבדן רווחים או בכל נזק בסכום שעולה על הסכום האמור לעיל.
3. האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים, ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס/קבוצת לימוד מסוימת, על אף שהוצעו ללימודים במועדים מסוימים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או מנהלית ו/או אחרת.
הנרשמים יהיו זכאים לעבור לקורס אחר או לקבוצה אחרת הפתוחים להרשמה, או  לקבל את כל הסכום ששילמו בגין ההרשמה לקורס/קבוצה הרלוונטיים. פרט לאמור לעיל, לא יהיו למי מהצדדים זכויות ו/או חובות ו/או תביעות נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה ו/או הנובעים מההרשמה הרלוונטית וביטולה.
קבלת תואר ו/או כל אישור או תעודה אחרים שהאוניברסיטה מעניקה, אינם משחררים את התלמיד מאחריות לתשלום כל חוב שהיה קיים בעת מתן התואר ו/או האישור ו/או התעודה, שלא שולם למעשה לאוניברסיטה הפתוחה.  כמו כן, האוניברסיטה זכאית לקזז מכל תשלום עתידי של תלמיד, חוב לאוניברסיטה שלא שולם למעשה לאוניברסיטה, גם לאחר התיישנות התובענה.
4. תקנון המשמעת המחייב את הסטודנטים הנו תקנון המשמעת ללימודים אקדמיים הנמצא בידיעון האקדמי המצוי במשרדי האוניברסיטה הפתוחה. וכן באתר האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה בקישור
http://www.openu.ac.il/General/ethics.html.

5. האוניברסיטה הפתוחה רשאית להפסיק את לימודיהם של תלמידים אם הם מהווים גורם מפריע בקורס, או בכל תכנית לימודים אחרת. לכל התלמידים תהיה זכות שימוע, אם יגישו אותה בכתב למנהל לימודי ההמשך באוניברסיטה הפתוחה בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההודעה על הפסקת לימודיהם.


3. הודעות לאוניברסיטה
 יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר/דואר אלקטרוני או בפקס וכן את אישור המשלוח. האוניברסיטה לא תתחשב בטענה שמכתב כלשהו נשלח בדואר או בפקס ולא הגיע, אלא בצירוף הוכחה לכך (כגון: אישור משלוח פקס או מהמחשב, דף פירוט שיחות מ'בזק' או אישור על דואר רשום). אם לא תצורף הוכחה, הנושא יטופל בהתאם למועד הפנייה החדש. (באישור או בדף הפירוט חייב להופיע המספר של מרכז ההרשמה/אסכולות אליו נשלח הפקס). המועד הקובע הוא תאריך קבלת הפנייה בכתב במשרדי בית הספר אסכולות/מרכז ההרשמה.


4. הנחיות החלפת קורס
א. בקשת החלפת קורס תוגש בכתב בלבד למשרדי בית הספר אסכולות.
ב. המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה.

עיתוי קבלת הבקשה

גובה התשלום הנדרש

עד המפגש השלישי (כולל)

הפרש שכר הלימוד בין הקורס המקורי לבין הקורס החדש​

מהמפגש הרביעי ואילך​

אין החלפת קורס​

 

הערה: בקורסים קצרים במיוחד הכוללים עד 4 מפגשים, המועד האחרון להחלפת קורס הינו עד חצי מזמן הקורס.

5. הנחיות ביטול הרשמה
לקורסים ששכר הלימוד שלהם הינו עד 4,000 ₪.

מועד קבלת בקשת ביטול

גובה הקיזוז ממבטל ההרשמה​

עד שבועיים לפני תחילת הקור              

ללא עלות

במהלך שבועיים לתחילת הקורס*              

80 ₪ דמי טיפול

לאחר מפגש אחד

ערך יחסי של מפגש אחד + 10% משכר הלימוד​

לאחר שני מפגשים​

ערך יחסי של שני מפגשים + 10% משכר הלימוד​

לאחר שלושה מפגשים​

ערך יחסי של שלושה מפגשים + 10% משכר הלימוד​

לאחר ארבעה מפגשים או יותר​

אין החזר כספי, לא ניתן עוד לבטל הרשמה​

בקורסים וימי עיון ששכר הלימוד בהם הוא עד 85 ש"ח אין החזר כספי.
* בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010:                                                                      
אם בקשת הביטול תתקבל בכתב תוך 14 יום מיום ההרשמה ובלבד שהביטול יעשה עד 7 ימי עסקים לפני תחילת הקורס, יחויב המבטל ב-5% משכר הלימוד המלא בקורס (כולל דמי הרשמה) או 80 ₪, הנמוך מבין השניים. לאחר המועד שצוין, יופעל נוהל הביטול של האוניברסיטה הפתוחה.

דגשים והערות
א. בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד לאסכולות/מרכז ההרשמה. לא יתקבלו הודעות ביטול/דחייה בטלפון.
ב. המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה במשרדי אסכולות/מרכז ההרשמה.
ג. גובה הקיזוז המינימלי יהיה סכום דמי הטיפול המינהלי בסך 80 ₪, או הקיזוז המפורט בטבלה - הגבוה מבין השניים.
ד. הביטול והבסיס לחישוב דמי הטיפול והעלויות בגין ביטול הרשמה ייקבע על-פי שכר הלימוד המלא שנקבע לקורס ולא על-פי השכר ששולם בפועל.
ה. בקורסים הכוללים עד 4 מפגשים, המועד האחרון לביטול הינו על-פי הטבלה שלעיל או עד חצי מזמן הקורס – הנמוך מבין השניים.
ו. במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי-צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך שלושה שבועות לכל הפחות, יש לפנות מיידית למשרדי בית-הספר אסכולות בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תִבדק לגופו של עניין, בכפוף להגדרות בהנחיות האוניברסיטה הפתוחה. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.

ז. האירועים/מופעים/סיורים/מפגשים בקורסי אסכולות מתקיימים בהתאם להנחיות התו הירוק, או בהתאם להנחיות שיהיו מעת לעת.

עם ההגעה למפגש חובה על התלמידים להציג:

תעודה מזהה בצירוף תו ירוק או תעודת מחלים.


6. אי פתיחת קורס
האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת. במקרים כאלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.

 הנחות
שכר הלימוד המלא של הקורסים והפעילויות של אסכולות הוא שכר הלימוד המפורסם כשכר לימוד לתלמיד חדש בהרשמה מאוחרת.
כל שכר לימוד אחר שמפורסם בידיעוני אסכולות או מפעם לפעם בפרסומים אחרים הינו שכר לימוד לאחר הנחה משכר הלימוד המלא.
כל הנחה משכר הלימוד המלא תחושב בניכוי מרכיבי שכר לימוד שאינם מיועדים להנחה, כגון עלויות מנויים לתזמורת הפילהרמונית, האופרה הישראלית והוצאות מיוחדות אחרות.
במקרה שתלמיד זכאי לשתי הנחות או יותר, תחול רק ההנחה הגבוהה מבין ההנחות התקפות. בשום מקרה לא יהיה כפל הנחות ואין הנחות מצטברות, אלא אם כן צוין כך במפורש בפרסום.

מפגש חלופי
צוות אסכולות רואה חשיבות עליונה בשירות הלקוח ובשביעות רצונו.
הנוהל המפורט להלן נועד למנוע אי הבנות ולאפשר לנו לספק לכם את השירות הטוב והיעיל ביותר.
• בהרשמה לקורסים או לפעילויות התלמיד מקבל על עצמו את האחריות להגיע לכל מועדי אותו קורס או פעילות.
• במקרה שתלמיד לא הגיע לפעילות אחת או יותר, אין אסכולות מחויבת לספק לו פיצוי – כספי או סעד אחר, מעבר למפורט בהנחיות ביטול  ההרשמה.
• אסכולות תעשה מאמץ כמיטב יכולתה לפצות תלמיד שהחמיץ מפגש באמצעות הצעת מפגש חלופי, עד שני מפגשים לתלמיד לאותה שנת הלימודים.

• לא ניתן לבטל מפגש חלופי ולקבל זכאות לרישום נוסף. מפגש חלופי שלא מומש לא יוחזר ולא ינתן החזר כספי בשום שלב.

התאמות לתלמידים עם מוגבלויות ולקויות למידה
בית ספר אסכולות פועל על מנת להנגיש את שירותיו לתלמידים בעלי מוגבלויות (פיזית, נפשית, רגשית וקוגנטיבית). תלמידים הזקוקים להנגשה ולהתאמות בתהליך הלמידה, מוזמנים לפנות מירב אילוז גבאי, טלפון 09-7780904, או דואר אלקטרוני
ascolot@openu.ac.il. מידע הנמסר לגורמים מקצועיים נשאר חסוי ולא יהיו לו השלכות נוספות, מעבר לבקשות התלמיד/ה.

שינויים בלתי-צפויים
*במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי-צפויים.הזכות לשינויים שמורה, שינויים אינם מהווים עילה להחזר כספי או לטענה כלשהיא כלפי אסכולות או האוניברסיטה הפתוחה.

**ט.ל.ח הזכות לשינויים שמורה.

***במקרה של אי התאמה בין פרטי האתר לבין ידיעון הקורסים העדכני- ידיעון הקורסים העדכני, הוא הקובע.

 

תקנון הסיורים

סדרות הטיולים מחולקות לפי דרגות קושי הליכה:

 

• קלה: סיורים המתאימים לכל מי שמעוניין לסייר אבל לא מעוניין ללכת הרבה. הסיורים יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות. ייתכנו הליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.

 

• קלה עד בינונית: סיורים המתאימים לאוהבי הטיולים בשבילי הטבע. הסיורים יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 5 ק"מ.

 

• בינונית: סיורים המתאימים לאוהבי הטיולים בשבילי הטבע. הסיורים יכללו קטעי הליכה בטבע בדרגת קושי בינונית, באורך של עד 10 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר בדרגת קושי בינונית.

 

• בינונית עד קשה: סיורים המתאימים לאוהבי הטיולים בשבילי הטבע. הסיורים יכללו קטעי הליכה בטבע בדרגת קושי בינונית באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר בדרגת קושי בינונית עד קשה.

תקנון ביטול והחלפת סיורים:

ביטול טיול:

מטייל המבקש לבטל את השתתפותו בסיור חייב להודיע על הביטול לא יאוחר מהשעה 10:00 בבוקר שלפני תאריך הסיור. ביטול ההשתתפות מקנה למטייל את הזכות להשתתף בסיור חלופי – על בסיס מקום פנוי.

 

 

 

 

טיול חלופי:

על המטייל למצוא לעצמו סיור חלופי המתקיים באותה שנת לימוד, וזאת כדי לנצל את הזכאות במהלך שנת הלימודים. הזכאות לסיור חלופי תקפה רק לשנת הלימודים הנוכחית.

מטייל אשר לא הודיע בזמן על ביטול השתתפותו לא יהיה זכאי לטיול חלופי.

במטרה לממש את הזכות להשתתף בטיול חלופי, יש לבחור סיור ולתאם מראש עם רכז הסיורים. ההשתתפות בו מותנית במקום פנוי. המבקש יוכנס לרשימת המתנה ויקבל אישור טלפוני אם וכאשר יתפנה מקום, עד יום לפני הסיור (מטייל אשר לא הגיע לסיור חלופי אשר אושר לו על־פי בקשתו, לא יזוכה בסיור חלופי נוסף).

לפרטים נוספים: גיא אביבי, טלפון: 1-700-700-169, דוא"ל: guyav@openu.ac.il

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות שינויים בתאריכים ובמסלולי הסיורים על־פי תנאי מזג האוויר, התנאים בשטח, המלצות גורמי ביטחון ואילוצים נוספים (לכל הסיורים מוצא אישור ביטחוני מתאים). במקרה של שינוי בתכנית סיור, תצא הודעה מסודרת מראש לכל משתתפי הסיור.

נקודות יציאה ואיסוף :

• היציאה לסיורי תל–אביב:  מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת ארלוזורוב תל- אביב (הצמוד לדרך נמיר), לפי השעה המפורטת בדף הקורס.

• היציאה לסיורים חיפה : מהיכל הספורט בדרך פיק"א, חיפה. לפי השעה המפורטת בדף הקורס

הסיורים יוצאים בדיוק בשעה היעודה, אנא הקפידו להגיע בזמן.

• היציאה לסיורים מירושלים: מהר הרצל.

נק' איסוף קבועות בדרך  (נא לתאם יום קודם מראש עם שרון):

איסוף לכיוון צפון:

• דרך נמיר פינת רחוב איינשטיין לכיוון צפון

• צומת כפר שמריהו לכיוון צפון

• צומת נתניה מרכז בתחנת האוטובוס לכיוון צפון

 

איסוף לכיוון ירושלים:

• מחלף לטרון בתחנת הדלק אלון

 

איסוף לכיוון דרום:

• מחלף יבנה במתנ"ח

• צומת ראם (מסמייה) בתחנת האוטובוס לכיוון דרום

 

נקודות איסוף נוספות יש לתאם לפני הטיול בטלפון 1-700-700-169, גיא אביבי.

 

ביטולים יזומים ע"י אסכולות:

אסכולות עושה ככל יכולתה לקיים את הטיולים במועדם. במקרים של שינויים תקבלו הודעה במייל וגם טלפונית אישית. לשרותכם, ניתן לקבל מידע על קיום הטיול בתיבה קולית שמספרה  1-700-700-169. שלוחה 5.

 

ציוד אישי מומלץ:

ביגוד מותאם למזג האוויר    

כובע או כיסויי ראש     

מטריה בחודשי החורף     

מזון ושתייה למשך היום

קרם הגנה מפני השמש

נעלים נוחות להליכה

 

טלפון למקרה חירום:

במקרי חירום ביום הסיור בלבד ניתן להתקשר לטלפון 052-3393341, טלפון זה יהיה זמין מרגע יציאת הטיול ועד חזרתו לתל -אביב.

 

בכל שאלה או בקשה ניתן ליצור קשר בימים א' - ה' בין השעות 9:00  -  15:00 

בטלפון 1-700-700-169, בפקס 09-7780919 ובמייל  guyav@openu.ac.il.

 

האוניברסיטה הפתוחה ממליצה למשתתפים לבטח את עצמם בביטוח "תאונות אישיות".

 

 תקנון מבצע חבר מביא חבר

א. כל מי שהינו תלמיד ותיק באסכולות, אשר יצרף תלמיד חדש (שלא למד באסכולות בשנתיים האחרונות) ללימודים בשנה"ל תשפ"ב סמסטר א, יהא זכאי בתלושי שי לקניית ספר מאחת החנויות המובחרות בשווי 100 ש"ח עד גמר המלאי.

ב. אין כפל הנחות, בכפוף לתקנון ההנחות הנמצא במשרדי אסכולות.

ג. התלושים יישלחו בדאר רשום במהלך הסמסטר (לפי הכתובת שתינתן בעת ההרשמה)

 

שימו לב!

1. יש לעדכן את צוות אסכולות בעת ההרשמה בפרטי התלמיד הותיק והחדש, כולל מספרי תעודת זהות.

2. במבצעים לא יכללו תלמידים אשר ביטלו את הרשמתם ללימודים.

3. מלאי השוברים מוגבל , כל הקודם זוכה!

 

 

 ​